หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


คูู่่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีดิน


คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ


ู่คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีป้าย


คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

แบบสอบถาม ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนต าบล และการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง ประจำปี 2563


คู่มือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 
  (1)  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
ยินดีบริการประชาชนด้วยใจ
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2564
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-741-716